Privacy


Muziekvereniging Volharding, is verplicht om u te informeren over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die muziekvereniging Volharding aan haar leden, sponsors en donateurs aanbiedt.

De Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegev
ens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Inleiding
We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• Uitdrukkelijke toestemming aan vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij doen dit bijuw aanmelding als lid, sponsor of donateur.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat de veiligheid van uwpersoonsgegevens is gewaarborgd.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens,

Muziekvereniging Volharding Korendijk verwerkt uwpersoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

• om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden;
• om contributies en donaties te kunnen innen;
• om statistieken op te stellen, zoals bijvoorbeeld voor het jaarverslag. 
• om ledenlijsten samen te stellen.


Voor deze doeleinden kunnen wij, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens van uvragen:

• naam, adres, woonplaats, telefoonnummere-mailadres;
• geslacht, geboortedatum en rekeningnummer